Bulletin Board

DANGAL NG PANITIKAN 2022, BUKÁS NA PARA MGA NOMINASYON!

19 February 2022

MGA TUNTUNIN:

1. Ang Gawad Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Pilipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay nitó ang natatanging manunulat na nagpakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at ibá pang wikang panrehiyon o panlalawigan.

2. Bukás ang nominasyon sa mga institusyon at/o manunulat, laláki man o babae, na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Pilipinas. Ang mga ambag ay dapat na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.

3. Pára sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taón. Pára sa mga samahán, tanggápan, ahensiyang pampamahalaán, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limang (5) taón.

4. Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa panitikang Pilipino at mga katutubong wika ng Pilipinas (kinakailangang ilakip sa nominasyon bílang pruweba.)

5. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat mula sa labas ng KWF.

6. Pára sa onlayn na nominasyon, ihanda ang kompletong dokumento na naka-pdf at ilakip ayon sang-ayon sa pagsagot sa link na ito: https://forms.gle/DWHSr19H5TQK4X1A9

• KWF Pormularyo sa Nominasyon (i-print, sagutan at ilakip) http://kwf.gov.ph/…/PORMULARYO_KWF-DANGAL-NG-PANITIKAN.pdf

• Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahán at nilagdaan ng nagnomina

• Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahán)

• Mga pruweba sa katipunan ng mga akda na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino

7. Pára sa nominasyon ipadadala sa koreo, ilakip sa isa o higit pang long brown envelope ang sumusunod na dokumento na binanggit sa bílang 6 at ipadalá sa:

Lupon sa Gawad Dangal ng Panitikan 2022
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila

8. Ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon ay sa 24 PEBRERO 2022, 5:00 nh.

9. Ang tatanghaling Dangal ng Panitikan 2022 ay tatanggap ng naturang gawad sa iginagayak na programa ng KWF sa Araw ni Balagtas, 2 Abril 2022.

10. Pára sa ibá pang detalye, tumawag o mag-text sa 0928-844-1349 o magpadalá ng email sa [email protected].