Letters of Youth

MUNDO NG TULA

/ 6 December 2021

Dito’y makikitang muli ang piniringang mga mata,
Masisilayan yaon mga bagay na pinagkait makita,
Buksan ang diwa hayaang gumana,
Sa paraisong pangarap siya ang magdadala

Dito’y maibubulalas ang sinikil na damdamin,
Maaaring ihayag ang pinaktatagong lihim,
Kalupaa’y makikinig sa lahat ng sasabihin,
Iwaksi ang tako hayaang liparin ng hangin

Dito’y mailalakad ang ikinadenang mga paa,
Malayang libutin ang mundo o kung saan man nais pumunta,
Halika’t humakbang huwag mag-alala,
Pagkat naririyan ang angking husay at talinong lagging kasama

Dito’y makikihiyaw ang binusalang bibig,
Maisisigaw ang mga pinagtagni-tagning titik,
Bawat kibot ng labi, bawat pitik ng isip,
Malayang sambitin malayang isatinig

Dito’y walang imposible lahat magagawa,
Tibayan ang loob sa sarili’y magtiwala,
Ito’y lugar ng lahat, mayaman man o dukkha;
Ito ang aking Paraiso, mundo ng tula