Bulletin Board

LUMAHOK SA DULÂ TÁYO: PAGSULAT NG DRAMATIKONG MONOLOGO!

22 February 2022

Dramatikong monologo ang tawag sa anyo ng maikling dulâ na may iisang karakter na nagtataglay ng malinaw na paglalarawang-tauhan at isinasadula ang isang maliwanag na banghay o daloy ng kuwento. Ipinahahayag ng tauhan ang kaniyang karakterisasyon sa isang tukoy na tagapakinig at/o tagapanood.

Mga Tuntunin:

1. Ang Dulâ Táyo: Pagsulat ng Dramatikong Monologo ay online na timpalak na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa Buwan ng Panitikan. Ito ay bílang pakikiisa sa pagdiriwang ng UNESCO International Decade of the Indigenous Languages (IDIL) 2022–2032, at ng SDGs Manila ResiliArt EarthSaving Event (under UNESCO patronage) sa pangunguna ng International Theater Institute (ITI)-Philippines Center.

2. Bukás ang timpalak sa mga Pilipinong edad 18 pataas, maliban sa mga opisyal at kawani ng KWF at kanilang mga kaanak.

3. Ang lahok ay nakasulat sa wikang Filipino at orihinal na gawa ng may-akda; hindi pa nagagawaran ng parangal, hindi pa naisusumite sa ibang timpalak o publikasyon, hindi pa naililimbag, at hindi rin salin mula sa ibang wika.

4. Hindi patatawarin ang sinumang mahuhuling nagplahiyo. Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

5. Ang paksa ay “Pagpapahalaga sa Kasaysayan, Kultura, Karapatan, Kapakanan, at Wika ng mga Katutubo (Indigenous Peoples)”.

6. Gamítin ang Arial (font), 12 (font size), 1.5 (spacing) at A4 (súkat ng papel) bílang format ng isusumiteng lahok.

7. Ang isusumiteng monologo ay hindi lalampas sa 20 pahina at kung itatanghal ay hindi lalampas sa 20 minuto.

8. Kinakailangang walang taglay na anumang pagkakakilanlan ng may-akda ang kopya ng lahok. Tanging pamagat at sagisag-panulat lámang ang pinahihintulutan.

9. Isang entri lang ang maaaring ilahok ng indibidwal.

10. Isumite sa pormang pdf ang Pormularyo ng Aplikasyon (maaaring i-download sa link na https://tinyurl.com/pormularyo) at dramatikong monologo sa link na https://tinyurl.com/pagsusumite.

11. Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 28 Pebrero 2022, 11:59 ng gabí.

12. Ang tatlong mananalo ay tatanggap ng sertipiko at sumusunod na gantimpala na babawasan ng kaukulang buwis:

Unang gantimpala, PHP15,000.00
Ikalawang gantimpala, PHP13,000.00
Ikatlong gantimpala, PHP10,000.00

13. Para sa pagmamarka, gagamitin ang pamantayan na:

Banghay – 25%
Gamit ng wika – 25%
Karakterisasyon – 25%
Malikhaing pagsasanib ng paksa sa piyesa – 25%

14. Ang pasiya ng Lupon ng mga Hurado ay pinal at hindi na mababago.

15. Ang pangalan ng mga mananalo ay iaanunsiyo sa KWF Facebook page sa Abril.

16. Para sa mga tanong at paglilinaw, magpadala ng email sa [email protected].